Uitnodiging ledenvergadering

Hierbij worden alle leden van de vereniging van harte uitgenodigd voor de Algemene ledenvergadering van V.V. Opende op 15 januari 2015 a.s. om 20.00 uur in De Veste.

Vanaf heden liggen de notulen en jaarverslag op aanvraag bij de secretaris ter inzage in de bestuurskamer. Ook kunnen de verslagen via e-mailadres secretariaat@vvopende.com worden opgevraagd.

Het financiële verslag en de begroting zullen op de avond van de ledenvergadering worden uitgereikt.

Agenda

1. Opening

2. Mededelingen van het bestuur

3. Notulen algemene ledenvergadering 1 november 2013 en bijzondere ledenvergadering 6 februari 2014

4. Jaarverslag secretaris 2013-2014

5. Verslag Club van 100

6. Verslag supportersvereniging

7. Financieel verslag 2013-2014

8. Verslag kascommissie

9. Verkiezing leden kascommissie

10. Vaststelling begroting 2014-2015

11. Samenstelling bestuur

Per 30 juni 2014 is Mirjam Dalmolen gestopt met de penningmeester werkzaamheden. Tineke Rodenboog heeft aangegeven om het penningmeesterschap op zich te willen nemen en voorgesteld wordt om Tineke als penningmeester te benoemen.
Verder zijn aftredend en herkiesbaar: Anton Dragstra en Erik Westerhof

12. Rondvraag

13. Sluiting

Geplaatst op

Terug naar nieuwsoverzicht