Uitnodiging: Algemene Ledenvergadering V.V. Opende 13-12-2023, 19.30 uur

Agenda:
1. Opening
2. Mededelingen van het bestuur
3. Notulen algemene ledenvergadering 30 november 2022
4. Mededeling betreft de verhoging van de contributie
5. Financieel verslag penningmeester 2022-2023, vaststelling begroting 2023-2024
6. Verslag kascommissie en verkiezing leden kascommissie
- Kascommissie: Karel Tjoelker en Kees van der Molen
7. Verslag:
 jeugdcommissie
 technische commissie
8. Samenstelling bestuur:
 voorzitter: Bas de Bock
 secretaris: Martin Gjaltema
 penningmeester: Annet de Jong
 algemene zaken: Ria de Jong-Jager
 algemene zaken: Sip Storteboom
Aftredend en niet herkiesbaar:
 penningmeester: Annet de Jong

8a. Bestuursverkiezingen
kandidaten voor bestuursfunctie penningmeester:

 Ietsen Helder

kandidaten voor bestuursfunctie algemene zaken:

 -vacant

(tegen) kandidaten kunnen zich aanmelden via: secretariaat@vvopende.com (voor 12-12-2022)
9. Rondvraag, vragen voor de rondvraag kunnen schriftelijk of per mail worden ingediend bij de
secretaris: secretariaat@vvopende.com (voor 12-12-2022)
10. Sluiting

Geplaatst op

Terug naar nieuwsoverzicht